Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Sunday, May 8, 2011

Kuliah Tema 5 Geografi 1 6 Atas

TEMA 5 : SISTEM EKOLOGI
5.1 EKOLOGI DAN EKOSISTEM (Kuliah Kali: )
Konsep Ekologi
Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara ________________________ dengan alam sekitar. Terjadinya _________________di antara satu komuniti masing-masing dengan _____________________________.
Contohnya : Mengkaji tentang hubungan manusia (komuniti hidup) dengan alam seperti tanah untuk ____________, air untuk ______________, udara untuk _____________ dan sebagainya.
Konsep Ekosistem
Ekosistem merupakan satu sistem yang melibatkan _____________ antara satu komuniti yang bernyawa iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan dengan __________________nya yang tidak bernyawa.
Komponen ekosistem
Ekosistem mempunyai dua komponen yang utama iaitu:
1. Komponen _________________
2. Komponen _________________
KOMPONEN BIOTIK
Merangkumi benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah ekosistem iaitu merangkumi
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
Komponen Biotik Terbahagi Kepada Tiga Kumpulan Utama:
Pengeluar
Pengeluar dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan. Ia mampu menghasilkan __________________nya sendiri dengan bergantung kepada __________________________nya yang tidak bernyawa seperti _________________, _____________________, _______ dan lain-lain melalui proses _______________________.
Pengguna
Pengeluar merangkumi ____________________ selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu ______________ dan ______________. Pengguna boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu:
Pengguna Primer (Herbivor)
Pengguna Primer merupakan pengguna yang berada di tahap paling ___________/____________ biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan ____________ iaitu _________________. Contoh pengguna primer ialah _____________ dan _______________.
Pengguna Sekunder (Karnivor)
Pengguna Sekunder merupakan haiwan yang berada pada tahap __________ iaitu selepas pengguna primer. Ia biasanya akan mendapat makanan dengan ________________ pengguna peringkat _____________. Contoh: _____________ sebagai sebagai pengguna sekunder akan memakan ________________ iaitu pengguna primer sebagai _________________nya.
Pengguna Tertier
Pengguna tertier merupakan pengguna peringkat ____________ dan yang paling __________. Pengguna tertier akan menjadikan pengguna _______________ sebagai _____________nya. Contoh: __________________ akan memakan ____________ sebagai makanannya
Pengguna juga boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu:
1. Pengguna ___________- merupakan binatang yang hanya memakan tumbuhan sahaja sebagai makanannya. Contoh: ulat, belalang, kambing, lembu, dan lain-lain.
2. Pengguna ____________- merupakan haiwan yang memakan daging sebagai makanannya. Contoh: harimau, burung helang dan ular.
3. Pengguna ____________- merupakan haiwan yang memakan tumbuhan dan daging. Contoh: manusia.
Pengurai
Pengurai merupakan agen saprofit iaitu terdiri daripada ___________, ___________ dan _____________. Ia berperanan untuk ________________ bahan-bahan _____________ seperti bangkai haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan ________________ bukan organik seperti ______________, ____________ dan lain-lain. Nutrien-nutrien ini akan digunakan kembali oleh tumbuhan bagi proses ____________nya.
KOMPONEN ABIOTIK
Komponen abiotik terdiri daripada benda-benda yang membentuk _____________________ di sekeliling kehidupan seperti:
_______________________, _____________, ___________ dan ______________ dalam tanah. Kesemua unsur ini akan digunakan oleh kumpulan biotik dalam pelbagai _________ dan pelbagai ___________________. Contohnya : Hidupan air memerlukan air untuk hidup dan udara dalam air diperlukan untuk bernafas.

JENIS EKOSISTEM (Kuliah Kali: )
i) Peringkat Mikro
· _____________
· _____________
· _____________
· _____________
· _____________
ii) Peringkat makro
· _____________
· _____________
5.2 ALIRAN TENAGA DALAM RANTAIAN MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN Konsep Rantaian Makanan
Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan ______________, elemen-elemen ______________, dan beberapa jenis ______________ daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala. Contoh:
Tumbuhan--------- belalang----------- ayam------------burung helang
(pengeluar ) (pengguna Pertama) (pengguna Kedua) (pengguna ketiga)

Konsep Siratan Makanan
Siratan makanan merujuk kepada pemindahan ______________, elemen-elemen ______________ dalam satu jaringan yang ______________ yang terdiri daripada beberapa ______________ yang saling ______________ dan ______________.
Matahari Sebagai Punca Tenaga
Matahari merupakan punca utama tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan. Ini kerana tumbuhan (______________) mendapat ______________ daripada cahaya matahari untuk melakukan proses ______________ bagi membolehkan proses ______________ dilakukan. Tanpa tenaga dari matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan aktiviti pembesaran walaupun mendapat bekalan iaitu ________, _________ dan ________ di dalam tanah.
Di dalam ekosistem ia wujud secara saling ____________. Sekiranya salah satu daripada komponen di dalam ekosistem terjejas ia akan mempengaruhi komponen yang lain. Sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari ia tidak dapat melakukan pembesaran dan akan _______. Apabila tumbuhan mati ia akan mempengaruhi pengguna yang memakan tumbuhan kerana ketiadaan makanan akan menyebabkan pengguna _________ akan mati apabila pengguna pertama telah pupus, maka ia akan mengancam pengguna _________ yang bergantung hidup kepadanya dan begitulah seterusnya.
Contoh: Tumbuhan atau pengeluar (Rumput) - mati kerana tidak boleh melakukan proses fotosintesis. Pengguna Primer (Belalang) - juga akan pupus kerana kekurangan makanan. Pengguna Sekunder (Ayam) - juga menghadapi masalah makanan kerana makanan pengguna primer pupus. Pengguna Terrier (Helang) - juga akan pupus kerana kekurangan makanan.
Jelasnya matahari adalah sumber _________ di dalam _________ dan ________ makanan kerana ia membantu kepada perkembangan pertumbuhan.


Aliran Tenaga Dalam Rantaian Makanan (Ekosistem, Hutan Hujan Tropika)
Matahari merupakan punca tenaga bagi semua kehidupan.
Pengeluar (tumbuhan) akan menggunakan cahaya matahari unuk melakukan proses ____________ bagi menghasilkan ____________ dan __________ bagi membantu proses __________ dan _________. Ini menunjukkan tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari cahaya matahari kepada tumbuhan. ____% tenaga itu hilang melalui proses _____________, ____________ dan lain-lain. ___% _________ dalam _____ badan (daun, akar, batang dan lain-lain).
Tumbuhan dimakan oleh Pengguna Primer (ulat/belalang) bagi menambahkan ______ supaya ulat/belalang dapat bergerak, _________ dan _________ dengan sempurna. Tenaga __________

No comments: