Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Wednesday, July 3, 2013

Ujian Akhir : Tingkatan 6 Rendah 2013

Arahan : Jawab dua soalan sahaja.


1. (a) Bezakan antara sistem tertutup dan sistem terbuka yang terdapat dalam

alam sekitar fizikal. [ 5 markah ]

(b) Berdasarkan contoh-contoh yang tertentu, tunjukkan bagaimana saling

kaitan berlaku antara sistem-sistem geomorfologi, atmosfera, hidrologi

dan ekologi [ 10 markah ]

(c) Bagaimana aktiviti-aktiviti manusia mempengaruhi perubahan ke atas sistem

bumi. [ 10 markah]


2 Peta 1 menunjukkan relief sebuah lembangan saliran.

(a) (i) Hitung bearing titik A dari titik B.                           [3 markah]

     (ii) Cari panjang Sungai Kanaga dari titik X hingga Y. [2 markah]

(b) Dengan menggunakan skala tegak 1:5000, lukiskan keratan rentas dari

A ke B. Lengkapkan lukisan anda dengan tajuk dan petunjuk yang sesuai. [10 markah]

(c) Jelaskan impak alam sekitar fizikal akibat pembinaan empangan yang

merentasi sungai di titik MN. [10 markah]


3. (a) Terangkan dengan ringkas jenis-jenis ombak. [8 markah]

    (b) Jelaskan proses-proses tindakan hakisan ombak. [9 markah]

    (c) Huraikan pengaruh bentuk-bentuk muka bumi pinggir pantai dalam

kehidupan manusia. [8 markah]

ATAU

(a) Huraikan secara ringkas tentang teori plat tektonik. [5 markah]

(b) Jelaskan fenomena-fenomena yang terjadi akibat pergerakan dalam plat

tektonik. [10 markah]

(c) Berdasarkan salah satu fenomena di atas, terangkan pengaruhnya terhadap

kehidupan manusia. [10 markah]


4. Peta 2 menunjukkan titik ukur tinggi dalam meter di Lembangan Sungai Durga.

(a) Berdasarkan peta 2, lukiskan profil panjang Sungai Durga dari titik M hingga N.

Guna 1:5000 sebagai skala tegak. Lengkapkan lukisan anda dengan tajuk dan

petunjuk yang sesuai. [10 markah]

(b) Nyatakan proses-proses geomorfologi yang giat berlaku mengikut peringkat-

peringkat sungai. [8 markah]

(c) Terangkan pengaruh ciri-ciri fizikal muka bumi di atas peta terhadap kehidupan

manusia. [7 markah]

ATAU

(a) Huraikan secara ringkas perbezaan luluhawa mekanikal dan luluhawa

kimia [ 5 markah]

(b) Terangkan faktor-faktor mempengaruhi kadar dan jenis luluhawa. [ 10 markah ]

(c) Terangkan bagaimana kegiatan manusia boleh mempercepatkan kadar

luluhawa mekanikal [ 10 markah ]